Click mouse here to go/stop Sliding!
*    
Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng toán học được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), từ ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2015. Hội nghị là diễn đàn tổng kết và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (2010-2015) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam...

 

LỜI MỜI CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:


Từ nhiều năm nay, việc nghiên cứu và ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, quốc phòng,... không những là mục tiêu hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, mà còn là một phương thức nâng cao hiệu quả trong quản lý và cải tiến kỹ thuật của nhiều cơ quan hữu trách, nhằm sử dụng khả năng sắc bén của tư duy và công cụ toán học trong việc hình thành và giải quyết các bài toán thực tiễn nảy sinh từ yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhu cầu ứng dụng toán học để góp phần tăng cường tính hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đang được đặt ra như một xu thế tất yếu. Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh sự hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ, đã và đang trở nên đặc biệt cần thiết.

Nhằm tiếp tục tạo một diễn đàn cho sự giao lưu này, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần IV về Ứng dụng Toán học tại Hà Nội trong các ngày 23-25/12/2015 và trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học và quản lý quan tâm đến ứng dụng toán học gửi bài đăng ký báo cáo và nhiệt tình tham dự Hội nghị.


[TM. Ban Tổ chức Hội nghị]


Liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị, Ngày 11/09/2015 Bộ Trưởng Bộ KHCN đã có công văn chấp thuận bảo trợ, tham gia và chỉ đạo Hội nghị:

Quyết định của Bộ KHCN

 

Tuesday, 28/03/2017

GỬI BÁO CÁO:

Gửi tóm tắt báo cáo

trước ngày

10/11/2015

Gửi báo cáo toàn văn

trước ngày

25/11/2015

qua E-mail: vsamconference@gmail.com

Khẳng định tham dự

trước ngày

1/12/2015

Visitors / Online: /